Småskalighet är den stora förändringen som myndigheter och kommuner måste anamma för att göra bra nätbaserade tjänster och verktyg.

  • De som fattar beslut behöver lära sig kontinuerligt
  • Få med alla i processen
  • Småskalighet = enklare = större chans att alla förstår, kan kritisera och fatta beslut

Det här är en best practice för arbete med öppna data. Rapporten tar upp metoder för arbete med öppna data i myndigheter och kommuner. Fokus är på arbetsprocessen, hur ett arbetslag kan ta sig förbi flaskhalsar och arbeta produktivt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i Vägledande principer för öppna data1 att det finns två huvudsakliga grundförutsättningar för ett framgångsrikt arbete med öppna data

  1. ett politiskt stöd för arbetet och
  2. ordning och reda i informationssystemen

Förutom SKLs insatser på området har även e-delegationen tagit fram riktlinjer och förslag på best practices för öppna data. Det är utmärkta resurser, oumbärliga för alla som arbetar med öppna data i Sverige, och vi rekommenderar alla att ta del av dessa material. I arbetet med denna rapport har vi studerat nuläget för öppna data i Sverige och i andra länder, som England och USA, och försökt bedöma vad som saknas och vad som skulle krävas för att lyfta öppna data även här.

Vi har dragit slutsatsen att flaskhalsen finns hos myndigheter och i ledningsrummen

Vi har dragit slutsatsen att flaskhalsen finns hos myndigheter och i ledningsrummen, inte i de tekniska eller konceputella ramverken eller i kunnandet hos systemarkitekter, webbdesigners eller programmerare.

Så här skriver SKL om behovet att kommuner och landsting gör egna ställningstaganden: ”För att skapa goda förutsättningar för arbetet bör det tas ett övergripande politiskt principbeslut om arbetet med öppna data. Detta beslut bör visa på inriktningen och målen för arbetet. Eftersom det pågår en snabb utveckling inom området bör dock beslutet inte ta ställning till sådant som arbetsformer, teknikval och liknande.” Problemet är att beslut som fattas om öppna data ofta berör stora satsningar, till exempel alla data som genereras i en kommun eller i en myndighet, vilket förutsätter stort kunnande om och mycket erfarenhet av utvecklingsprocesser. Så är sällan fallet på kommunledningsnivå eller hos myndigheternas chefer. Följderna blir återhållsamhet och försiktighet, inte framåtanda och aktivitet, och att konsulter formulerar sina egna direktiv istället för att det görs av beställaren. Vi vill i denna rapport belysa metoder för att överbrygga dessa problem och introducera metoder som kan hjälpa framförallt ledningspersonal att lära sig mer om öppna data, att formulera mål som de själva förstår, kan utvärdera och utveckla och i förlängningen stärka det politiska stödet för öppna data.

Referenser

1. SKLs ramverk för öppna data (pdf)